بخش سفارش کتابخانه

سفارش کتاب از وظایف رئیس کتابخانه بوده و اینکار با همفکری اعضای محترم هیات علمی و با توجه به نیازهای آن­ها ودانشجویان، و بادر نظر گرفتن جمیع جوانب، به صورت مستقیم یا باواسطه، از طریق ناشران انجام می گیرد.

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۳۰