بخش های کتابخانه

واحدهای تخصصی فعال در کتابخانه دانشکده بهداشت:

بخش اطلاع رسانی و ارائه منابع:

·        مخزن کتب فارسی

·        مخزن کتب لاتین

·        میز امانت

·        بخش مرجع

·        بخش پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی

بخش سفارشات و پردازش اطلاعات:

·        واحد سفارش

·        واحد فهرستنویسی و رده بندی

·        واحد آماده سازی