عملکرد کتابخانه بهداشت (html و PDF )

گزارش مختصرعملکرد کتابخانه دانشکده بهداشت

گزارش میزان خرید منابع چاپی

      سال

نوع منبع

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

کتب فارسی

426

794

475

1061

940

54

72

کتب لاتین

66

103

242

233

22

2

4

گزارش تعداد پایان نامه ها

    سال

نوع منبع

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

پایان نامه ارشد

18

5

19

26

42

25

10

پروژه تحقیقاتی

38

30

35

22

17

15

13

گزارش میزان گردش امانت

      سال

نوع منبع

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

تعداد کل کارکرد

275

1955

3024

4938

4014

1218

2455

ردیف مندرج درکارکرد پارس آذرخش

115

332

511

711

429

446

628