عملکرد کتابخانه بهداشت

واحد کتابخانه و اطلاع رسانی دانشکده بهداشت

واحد کتابخانه و اطلاع رسانی دانشکده بهداشت، با در نظر گرفتن چشم انداز دانشکده، مشغول ارائه خدمات کتابخانه­ای به اعضای محترم هیأت علمی ، دانشجویان گرامی و همکاران محترم می ­باشد.منابع این کتابخانه شامل موضوعات عمومی (روانشناسی، علوم دینی، مدیریت، تاریخ، جامعه شناسی و ادبیات) و تخصصی (آمار و اپیدمیولوژی، بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای، بهداشت عمومی، تغذیه، صنایع غذایی و حشره شناسی) می باشد.

استفاده از کتابخانه به شیوه قفسه باز و open access بوده و مراجعین به کتابخانه، امکان دسترسی مستقیم به منابع و تورق آن­ها را دارند. استفاده از کتابخانه برای تمام مراجعان مقدور است اما امانت دادن کتاب، مخصوص اعضای کتابخانه است.

 

 

گزارش مختصرعملکرد کتابخانه دانشکده بهداشت

 

 

گزارش میزان خرید منابع چاپی

سال

نوع منبع

1394

1395

1396

1397

1398

 

کتب فارسی

426

794

475

1061

940

کتب لاتین

66

103

242

233

22

 

 

گزارش تعداد پایان نامه ها

سال

نوع منبع

1394

1395

1396

1397

1398

 

پایان نامه ارشد

18

5

19

26

42

پروژه تحقیقاتی

38

30

35

22

17

 

 

گزارش میزان گردش امانت

سال

نوع منبع

1394

1395

1396

1397

1398

 

تعداد کل کارکرد

275

1955

3024

4938

4014

ردیف مندرج درکارکرد پارس آذرخش

115

332

511

711

429