ساعات کاری کتابخانه

واحد امانت ومخزن کتابخانه:

 روزهای شنبه تا چهارشنبه از  ساعت  8 صبح الی 18 عصر

واحد سفارشات و فهرستنویسی:

 روزهای شنبه تا چهارشنبه از  ساعت 8 صبح الی 15 بعد از ظهر