چشم انداز

چشم انداز کتابخانه دانشکده بهداشت در  سال های آینده این است تا بعنوان معتبرترین مرکزآموزشی و پژوهشی در زمینه بهداشت در غرب کشور خود را معرفی نموده و به جایگاه ارزشمندی در بین مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور دست یابد.