جامعه استفاده کننده

جامعه استفاده کننده از کتابخانه دانشکده بهداشت:

استفاده از کتابخانه به شیوه قفسه باز وopen access بوده و مراجعین به کتابخانه، امکان دسترسی مستقیم به منابع و تورق آن­ها را دارند.استفاده از کتابخانه برای تمام مراجعان مقدور است اما امانت دادن کتاب، مخصوص اعضای کتابخانه است.مراجعان اصلی کتابخانه، اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان مقاطع و رشته های مختلف تحصیلی(به شرح ذیل) و کارمندان دانشکده می باشند.

1. دانشجویان  دکتری :

بهداشت محیط

آمارزیستی

 

2. دانشجویان کارشناسی ارشد:

بهداشت محیط

آمارزیستی

اپیدمیولوژی

آموزش بهداشت

بهداشت حرفه ای

 

 

3. دانشجویان کارشناسی:

بهداشت عمومی

بهداشت محیط

بهداشت حرفه ای