هدف

هدف کتابخانه دانشکده بهداشت این است که با همکاری اساتید توانمند و مجرب در عرصه­های آموزشی و پژوهشی و توسعه کمی و کیفی گروه های آموزشی، آزمایشگاه های تخصصی،مراکز تحقیقاتی و توسعه روش های نوین در دو بعد آموزشی و پژوهشی خدمات خود را درسطح استان و کشور به انجام رساند و ضمن تربیت دانشجویان توانمند در عرصه های مختلف علمی و پژوهشی، در جهت تأمین نیروهای توانمند گام های موثری در داشتن زندگی سالمبرای مردم این استان و کشور بردارد. مختلف بهداشتی، با انجام پژوهش های علمی، گام های مؤثری در شناخت مشکلات بهداشتی برداشته و به راه حل های اساسی در مسائل بهداشتی ، استان در کشور بر دارد.